Home go back Change Language Alloywire

電阻線

可透過不同的尺寸和形狀選項達到線性電阻時所使用的金屬線。經常用於加熱元件或電阻器。

電阻線 制品

80/20 Ni Cr Resistance Wire

45/55 Ni Cu Resistance Wire

Return to the Alloy Wire website