Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

若我支付附加費用,是否可以提供緊急/快遞服務?

對於緊急材料需求,我們能夠依額外費用/附加費提供緊急製造服務 (EMS)。請聯絡我們,瞭解我們是否能協助您的緊急需求。.

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊