Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

鋼索 & 絞線

鋼索 & 絞線

產品系列範圍涵蓋
7 x 19                     1.5英寸 (.059公釐) 到 12英寸 (.472公釐)
7 x 7                       1.5英寸 (.059公釐) 到 12英寸 (.472公釐)
1 x 19                     1英寸 (.03937公釐) 到 4.8英寸 (.190公釐)
1 x 7                       0.6英寸 (.0236公釐) 到 6英寸 (.236公釐)

没有最低订购数量

提供選擇下列任一項合金:

 • Wire Rope & Strand - 7 x 19

  7 x 19

 • Wire Rope & Strand - 7 x 7

  7 x 7

 • Wire Rope & Strand - 1 x 19

  1 x 19

 • Wire Rope & Strand - 1 x 7

  1 x 7

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊