Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

最大/最小的截面/定型金屬線尺寸是多少?

最大截面:8.00 公釐(0.315 英寸)最小:0.50 公釐(0.020 英寸)

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊