Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

你們可供應的最寬/最小金屬帶/金屬條尺寸是多少?

最大寬度:8.00 公釐(0.315 英寸)最小厚度 0.035 公釐(0.0014 英寸)4″)
最大寬度與厚度比例 30:1

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊